OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ELKON POLSKA SP. Z O.O.

 

 1. DEFINICJE.
 • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • Sprzedawca – ELKON POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dawidach Bankowych pod adresem: 05-090 Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 46B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 421439, NIP 5213631649, REGON 146132168, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie lub kupująca produkty Sprzedawcy (niniejsze OWS stosuje się wyłącznie do kontrahentów Sprzedawcy będących przedsiębiorcami; OSW nie mają zastosowania do kontrahentów będących konsumentami w rozumieniu art. 22′ k.c.).
 • Serwis – ELKON POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dawidach Bankowych pod adresem: 05-090 Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 46B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 421439, NIP 5213631649, REGON 146132168, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
 • Producent – Elkon Beton Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.S.
 • Produkty – produkty i towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 • Strony – Sprzedawca i Kupujący.
 • Cennik – aktualny standardowy cennik dla Produktów sporządzony przez Sprzedawcę, jeżeli jest.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY I ZAKRES STOSOWANIA OWS.
  • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają warunki wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży na rzecz Kupującego.
  • OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. k.c. i są stosowane przez Sprzedawcę. OWS stanowią integralną część potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma oraz umowy pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, która zostaje zawarta poprzez podpisanie przez Kupującego zamówienia lub faktury pro forma. W przypadku zawarcia odrębnej umowy przez Strony, w umowie przesądzone zostanie, w jakim zakresie niniejsze OWS znajdują do niej zastosowanie.
  • Umowa jest wiążąca dla Stron z chwilą doręczenia Sprzedawcy podpisanego przez Kupującego zamówienia lub faktury pro forma. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi akceptację warunków zawartych w ofercie Sprzedawcy. Wszelkie ustne uzgodnienia między Stronami pozostają niewiążące, o ile nie zostały zawarte w warunkach oferty.
  • Podpisanie przez Kupującego zamówienia, przyjęcie przez Kupującego faktury pro forma na całość lub część ceny, albo przyjęcie przez Kupującego oferty złożonej przez Sprzedawcę, stanowi przyjęcie przez Kupującego niniejszych OWS z wyłączeniem tych postanowień umownych, które Strony na piśmie uzgodniły inaczej.
  • Specyfikacje Produktów, informacje i inne dane techniczne przekazane Kupującemu w dowolnej formie nie stanowią gwarantowanych charakterystyk. Wszelkie nieznaczne odchylenia od zakładanych wartości parametrów są dopuszczalne, o ile nie powodują zmniejszenia funkcjonalności Produktów dotyczących przedmiotu zamówienia.
  • Wszelkie zawiadomienia, informacje, potwierdzenia i zgłoszenia dokonywane przez Kupującego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

  • Ceny ustalane są zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia zamówienia, jeżeli jest i są to ceny netto – bez podatku VAT. Do ustalonych cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej dla kupowanych Produktów w dniu wystawienia faktury.
  • Jeżeli nie ma cennika na dany asortyment, ceny ustalane są w ofercie opracowywanej przez Sprzedawcę.
  • Aktualizacja cennika unieważnia wydanie poprzednie.
  • Ceny zawierają koszty opakowania Produktów, transportu oraz ubezpieczenia na czas transportu według standardów stosowanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwiększenia ceny w przypadku niestandardowego opakowania.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany wartości zamówienia w przypadku zmian wysokości podatku od towarów i usług lub wprowadzenia innych form opodatkowania.

 

 1. MIEJSCE DOSTAWY.
  • O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Sprzedawca dostarcza Produkty w miejsce wskazane przez Kupującego.
  • Dostawa jest realizowana wedle wyboru Sprzedawcy (w szczególności co do przewoźnika, trasy, sposobu pakowania) z zachowaniem należytej staranności oraz z dbałością o Produkty.
  • Kupujący zobowiązuje się odebrać Produkty dostarczany w umówionym terminie.
  • Kupujący odpowiedzialny jest za przygotowanie terenu (w tym utwardzenie terenu, przygotowanie rampy do załadunku kruszywa) oraz infrastruktury (w tym doprowadzenia mediów) do rozładunku i montażu Produktów zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy i Producenta. Niewłaściwe przygotowanie terenu może skutkować odmową Sprzedawcy lub Producenta do rozładunku i nadzoru nad montażem Produktów oraz obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami dojazdu specjalistów Sprzedawcy i Producenta. Teren musi być przygotowany co najmniej 3 dni robocze przed terminem dostawy Produktów.
  • Kupujący na swój koszt i ryzyko zapewnia rozładunek Produktów. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego rozładowania dostawy za pomocą niezbędnych do tego środków.
  • Wszelkie ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku. Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w celu ustalenia, czy nie została ona uszkodzona w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, należy sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przewoźnika.
  • W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszty składowania i ubezpieczenia Produktów, a nadto koszty składowania oraz ponownego transportu w pełnej wysokości.
  • Przekazanie Produktów Kupującemu odbywa się każdorazowo na podstawie Wstępnego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. Podpisanie dokumentu przez obie Strony bez zastrzeżeń oznacza, że Produkty zostały przekazane i nie posiadają wad jawnych.
  • Odmowa Kupującego podpisania Wstępnego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego pomimo dostarczenia przez Sprzedawcę Produktów uprawniać będzie Sprzedawcę do jednostronnego podpisania Wstępnego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

 

 1. TERMIN DOSTAWY.
  • Termin dostawy w granicach RP określony w ofercie jest wiążący dla Sprzedawcy pod warunkiem, że otrzyma on podpisane przez Kupującego zamówienie oraz dokona płatności w terminach określonych w ofercie.
  • Termin przygotowania Produktów do dostawy i ich wysłania wyniesie nie krócej niż 7 dni od daty zapłaty przez Kupującego części ceny wskazanej w punkcie 6.1.2 OWS.
  • W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana przez Kupującego z uchybieniem terminowi wskazanemu w ofercie, Kupujący opóźni dostawę Produktów o czas opóźnienia plus 5 dni roboczych, co nie wyklucza innych oraz dalej idących uprawnień Sprzedawcy opisanych w OWS, w tym w szczególności uprawnienia do żądania obciążania Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z przechowaniem Produktów.
  • Terminy dostaw poza terytorium RP ustala się indywidualnie.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI.
  • O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Kupującego obowiązują następujące terminy płatności:

6.1.1.     W terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Kupujący wpłaci Sprzedawcy zaliczkę w wysokości 30 % ceny Produktów + VAT na podstawie faktury proforma wystawionej w Euro. Po wpłacie zaliczki Producent rozpocznie jej produkcję Produktów. Produkcja zakończy się w terminie wskazanym w ofercie Sprzedawcy.

6.1.2.     Po zakończeniu produkcji Sprzedawca poinformuje Kupującego o gotowości Produktów do dostawy i wystawi fakturę proforma w wysokości 65 % towaru + VAT wystawioną w Euro. Część ceny opisana w zdaniu poprzedzającym zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury proforma.

6.1.3.     Pozostała część ceny w wysokości 5 % ceny towaru + VAT zostanie zapłacona Sprzedawcy przez Kupującego w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu podpisania przez Strony Ostatecznego Protokołu Zdawczo-Odbiorczy Produktów.

6.2 Za datę zapłaty Strony uznają dzień wpływu kwoty wskazanej na fakturze na rachunek Sprzedawcy.

6.3. Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania zapłaty ceny, której dotyczy faktura, z powodu zgłoszonych przez Kupującego reklamacji lub innych roszczeń związanych z wykonaniem dostawy.

6.4 W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, co nie wyklucza innych uprawnień Sprzedawcy określonych w OWS, jak i wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5 Opóźnienia w zapłacie części ceny, o których mowa w pkt. 6.1.1. lub 6.1.2., o więcej niż 14 dni albo nieodebranie Produktów w terminie, uprawniać będzie Sprzedawcę według jego wyboru do:

 • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty upływu terminu na wykonanie opisanych powyżej obowiązków, albo
 • spisania jednostronnego Wstępnego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego oraz Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego oraz dochodzenia od Kupującego zapłaty pozostałej części ceny.
 • W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt. 6.5.1. powyżej, Sprzedawca będzie uprawniony dokonać sprzedaży Produktów osobie trzeciej za cenę nie niższą niż 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) ceny, za jaką Kupujący miał kupić Produkty, co Kupujący podpisując Umowę akceptuje. Kupujący jest uprawniony w terminie 14 dni do daty doręczenia oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy do wskazania podmiotu, który kupi Produkty w miejsce Kupującego. Wskazanie podmiotu przez Kupującego musi zawierać bezwarunkową ofertę zakupu Produktów złożoną przez ten podmiot określającą przynajmniej Produkty, oferowaną cenę zakupu nie niższą niż 75 % ceny, za jaką Kupujący miał kupić Produkty oraz oświadczenie, że oferta pozostaje ważna przez co najmniej 14 dni. Sprzedawca przyjmie ofertę podmiotu wskazanego przez Kupującego, chyba że otrzyma ofertę innego podmiotu zawierającą cenę wyższą niż cena oferowana przez podmiot wskazany przez Kupującego. W terminie 14 dni od daty zapłaty całej ceny za Produkty przez podmiot, który kupi Produkty w miejsce Kupującego, Sprzedawca dokona zwrotu Kupującemu zapłaconych przez niego kwot tytułem ceny, po potrąceniu kwoty ewentualnej szkody poniesionej przez Sprzedawcę, a wynikłej z niewykonania zobowiązania przez Kupującego.
 • W przypadku uzyskania informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego i ograniczeniu jego zdolności do spłaty zobowiązań, Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia przez Kupującego płatności za zamówione Produkty. W razie niemożności natychmiastowego uzyskania zabezpieczenia. Sprzedawca będzie upoważniony do wstrzymania realizacji umowy do momentu uzyskania zabezpieczenia.

 

 1. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności wszystkich Produktów objętych zamówieniem i dostarczonych Kupującemu do chwili zapłaty pełnej należności Sprzedawcy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu, odsetek za opóźnienie itp.
 • W przypadku, gdy Kupujący działa na zlecenie, bądź jako pośrednik (np. jako finansujący z umowy leasingu), przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki zastrzeżenia prawa własności przez Sprzedawcę, o których mowa wyżej, o czym zobowiązany jest powiadomić zleceniodawcę lub ostatecznego nabywcę (kupującego).
 • Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów w okresie pomiędzy jego wydaniem a przejściem prawa własności Produktów na jego rzecz.
 • W przypadku gdy Sprzedawca będzie realizował uprawnienia wynikające z niniejszego punktu, Kupujący obciążony zostanie wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością dokonania odbioru Produktów z winy Kupującego, w szczególności dokonaniem przez Sprzedawcę demontażu Produktów oraz ich transportu w miejsce wybrane przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca odbierając Produkty w przypadku realizacji uprawnień wynikających z zastrzeżenia prawa własności, uprawniony jest do żądania odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie Produktów. Sprzedawca może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Produktów uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej Produktów jako jego cena.
 • Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych innych kosztów powstałych w związku z koniecznością wykonania czynności w oparciu o zapisy niniejszego punktu, jak również szkody wyrządzonej Sprzedawcy, a powstałej w skutek nie wywiązania się Kupującego z postanowień umowy i OWS dotyczących terminu płatności.
 • Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on obowiązany oznaczyć Produkty w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Produktów stanowiących własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz współdziałać ze Sprzedawcą przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Produktów w ramach wszelkich dostępnych środków.

 

 1. MONTAŻ I URUCHOMIENIE.

8.1  W ramach ceny Sprzedawca zobowiązuje się pełnić nadzór nad montażem Produktów przeprowadzanym przez Kupującego oraz przeprowadzić uruchomienie Produktów.

 • Kupujący zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy i Producenta zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sprzęt wraz z obsługą, w tym sprzęt ciężki (dźwigi, podnośniki itp.), niezbędny do prawidłowego montażu Produktów.
 • Sprzedawca może wykonać dla Kupującego prace opisane w punkcie 8.2. oraz przeprowadzić montaż Produktów za dodatkową opłatą.
 • Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad montażem Produktów przeprowadzany przez kwalifikowany personel Sprzedawcy, bądź Producenta oraz szkolenie pracowników obsługi przeprowadzone przez Sprzedawcę lub Producenta zgodnie z warunkami odrębnie uzgodnionymi.
 • Po dostarczeniu i uruchomieniu Produktów przeprowadzona zostanie próba eksploatacyjna trwająca 8 godzin. Ewentualne wykryte usterki będą przez Sprzedawcę, na bieżąco usuwane. Jeżeli łączny czas usuwania usterek nie przekroczy 1 godziny w czasie trwania próby eksploatacyjnej, to czas próby nie przedłuża się. W przeciwnym przypadku czas próby eksploatacyjnej jest przedłużany o czas napraw.
 • Po pomyślnym przeprowadzeniu próby eksploatacyjnej, o której mowa w pkt. 8.5, Strony podpiszą Ostateczny Protokół Zdawczo-Odbiorczy.
 • Odmowa przez Kupującego wzięcia udziału w próbach eksploatacyjnych, odmowa dopuszczenia Sprzedawcy do usuwania wad lub usterek w Produktach, względnie odmowa Kupującego podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego sprawnych Produktów, upoważniać będzie Sprzedawcę do podpisania jednostronnego Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
 • Kupujący jest upoważniony do odmowy podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, jeżeli Produkty mają wady, które uniemożliwiają produkcję. W takim wypadku Sprzedawca zawiadomi Kupującego o kolejnym terminie podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego po usunięciu stwierdzonych wad. Strony podpiszą Ostateczny Protokół Zdawczo – Odbiorczy w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, jeżeli uprzednio stwierdzone wady zostały usunięte. W przypadku odmowy ze strony Kupującego podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego pomimo usunięcia stwierdzonych uprzednio wad, Sprzedawca będzie upoważniony do podpisania jednostronnego Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
 • Jeżeli w dacie podpisywania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego Produkty mają wady lub usterki, które nie uniemożliwiają produkcji, Strony podpiszą Ostateczny Protokół Zdawczo – Odbiorczy, w którym określą termin, w jakim ujawnione wady lub usterki zostaną przez Sprzedawcę usunięte. W przypadku odmowy ze strony Kupującego podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego pomimo wystąpienia wad lub usterek, które nie uniemożliwiają produkcji, Sprzedawca będzie upoważniony do podpisania jednostronnego Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
 • Kupujący nie jest upoważniony do używania Produktów w celu produkcji do czasu podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. W przypadku uruchomienia przez Kupującego produkcji przy użyciu Produktów przed podpisaniem Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, Strony zgodnie poczytywać będą, iż z datą rozpoczęcia produkcji przy użyciu Produktów spełnione zostały wszystkie przesłanki do podpisania Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, zaś Sprzedawca będzie upoważniony do podpisania jednostronnego Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
 • Wszelkie prace konserwacyjne, naprawcze oraz diagnostykę inwazyjną Produktów można prowadzić jedynie przy wyłączonych Produktach i odłączonym napięciu zasilającym oraz tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez Sprzedawcę i w zakresie, na który zgodę wydał Sprzedawca. Nawet przy wyłączonych Produktach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość poruszenia się jej elementów wskutek działania na nie sił (grawitacyjnych, naprężeń, itp.).
 • Produkty bez właściwej zabudowy zimowej oraz ogrzewania zimowego nie mogą być eksploatowany w przypadku spadków temperatur w ciągu doby poniżej 0 st. C

 

 1. RĘKOJMIA I GWARANCJA.
 • Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady fizyczne Produktów.
 • Producent udziela gwarancji na sprawne działanie Produktów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Ostatecznego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, nie dłużej jednak niż 15 miesięcy od dnia ich wysyłki z Autoryzowanym Serwisem Producenta w Polsce jest Sprzedawca.
 • Do czasu zapłaty całej ceny przez Kupującego okres gwarancji biegnie, jednak Producent oraz Sprzedawca są uprawnieni do powstrzymania się ze spełnieniem swoich obowiązków z tego tytułu. W przypadku braku zapłaty całej ceny w terminie udzielenie gwarancji uznaje się za niezastrzeżone.
 • Gwarancja pokrywa tylko wady projektowe, produkcyjne i fabryczne. Użytkownik sprzętu zobligowany jest zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji.
 • Gwarancja na Produkty świadczona jest przez Producenta bezpośrednio oraz za pośrednictwem Serwisu, z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia.
 • Producent zaleca przyłączenie Produktów do sieci Internet celem łatwiejszej i szybszej diagnostyki sprzętu oraz aktualizacji systemu.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowodowanych przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie Produktów, nieprzestrzeganie zaleceń prawidłowej eksploatacji sprecyzowanych w instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji, pożary, kradzieże, włamania lub umyślne uszkodzenia, uszkodzenia przez siły bądź czynniki zewnętrzne (w tym tzw. nagdabaryty), nieprzestrzeganie kalendarza przeglądów okresowych, obsługi codziennej i konserwacji
 • Producent i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności, a gwarancja nie obejmuje szkód powypadkowych i uszkodzeń będących ich skutkiem, konsekwencji będących wynikiem utraty możliwości posługiwania się unieruchomionymi Produktami w czasie jego awarii lub naprawy serwisowej (strata czasu, pieniędzy, zysku, itp.), utraty zysków związanej z niską produkcją lub jej brakiem z powodu jakiejkolwiek awarii Produktów lub opóźnień w dostawie części zamiennych, przerw w dostępie do sieci Internet oraz szkód osób trzecich z tych powodów, kosztów związanych z wynajęciem Produktów zastępczych.
 • Producent i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności, a gwarancja nie obejmuje szkód będących następstwem zmian parametrów dostarczanych mediów, bądź przerwami w ich dostarczaniu, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie będących skutkiem przepięć elektrycznych, bądź zaników napięcia.
 • Postępowanie niezgodnie z zaleceniami Producenta podanymi w instrukcji lub podczas szkolenia przeprowadzonego przez Sprzedawcę lub Producenta, dopuszczenie przez Kupującego do obsługiwania Produktów przez osoby nieprzeszkolone przez Sprzedawcę, lub Producenta, użycie niewłaściwych materiałów do produkcji, użycie części innych niż wyprodukowane przez Producenta do tego modelu Produktów lub ich niewłaściwe użycie, dokonywanie samowolnych, nieautoryzowanych przez Producenta napraw, nie przeprowadzenie legalizacji, oceny zgodności lub wzorcowania przez autoryzowaną firmę wskazaną przez Sprzedawcę przed każdym uruchomieniem Produktów powoduje utratę gwarancji Producenta oraz wyłącza odpowiedzialności za wady sprzętu.
 • Koszty dojazdu Serwisu do uszkodzonych Produktów w obie strony pokrywa Kupujący. Sprzęt pomocniczy dla wykonania naprawy (np. dźwig, wózek widłowy itp.) oraz robotników pomocniczych zapewnia Kupujący, najpóźniej w dniu przyjazdu Serwisu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku serwisant ma prawo odstąpić od naprawy w danym terminie i opuścić miejsce pracy obciążając Kupującego kosztami przejazdu w obie strony.
 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: stwierdzenia naruszenia postanowień udzielonej gwarancji, nie wywiązywania się Kupującego z obowiązków użytkownika, nieterminowych płatności faktur wystawionych Kupującemu przez Sprzedawcę lub Producenta, wystąpienia innych niezaspokojonych roszczeń Sprzedawcy, lub Producenta w stosunku do Kupującego, Producent oraz Serwis ma prawo odmówić wykonania świadczeń gwarancyjnych i anulować częściowo lub całkowicie gwarancję powiadamiając Kupującego stosownym pismem.
 • Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wady komponentów związane z produkcją, ich zaprojektowaniem lub wytwarzaniem przez Producenta, komponenty te zostaną wymienione na nowe. Jeżeli zajdzie potrzeba Producent wyśle swoich autoryzowanych techników do wymiany tych części. Prace naprawcze wykonywane przez autoryzowanych techników w ramach gwarancji są wolne od opłat. Kupujący pokrywa wszystkie pozostałe koszty pracowników Producenta lub Serwisu związane z międzynarodowym i lokalnym transportem (w dwie strony), ich zakwaterowania (wyżywienie, hotel) i diety (25 Euro na osobę na dobę).
 • Części zużywające się oraz elementy elektryczne nie podlegają gwarancji. Wymiany elementów podlegających normalnemu zużyciu oraz elementów elektrycznych są odpłatne również w okresie gwarancji. Kupujący może dokonywać wymiany elementów podlegających zużyciu podczas eksploatacji we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że zmian mogą dokonywać tylko osoby przeszkolone uprzednio przez Producenta lub Serwis. W przeciwnym wypadku gwarancja wygasa.
 • Po okresie gwarancji Producent zobowiązuje się świadczyć odpłatnie serwis Produktów oraz odpłatnie zapewnić dostępność części zamiennych.
 • Części zamienne w czasie trwania gwarancji będą wysłane w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania takiego zgłoszenia przez Sprzedawcę, jeżeli części zamienne są w magazynie Serwisu w Polsce lub 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez Producenta, jeżeli mają być wysłane przez Producenta.
 • Czas realizacji wysyłki odpłatnych części zamiennych, jeżeli znajdują się w magazynie Serwisu w Polsce, wynosi 2 dni robocze, od daty otrzymania płatności w całości pokrywającej koszt części zamiennych wraz z podatkiem VAT. Jeżeli płatne części zamienne powinny być dostarczone przez Producenta, będą wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnej płatności pokrywającej koszt części zamiennych.
 • W przypadku rozbieżności stanowisk co do stanu technicznego Produktów lub przyczyn usterki wiążącą dla obu stron staje się opinia niezależnego eksperta wybranego za zgodą Stron wyrażoną na piśmie.
 • Naprawa gwarancyjna określonego elementu urządzenia, nie wpływa na okres gwarancji pozostałych elementów Produktów.
 • Koszty nieuzasadnionego wezwania Serwisu, w tym wezwania do uszkodzeń nieobjętych gwarancją, pokrywa Kupujący.
 • Jakakolwiek część wymieniona na podstawie gwarancji podlega zwrotowi do Producenta za pośrednictwem Serwisu.
 • Sprzedawca zaleca Kupującemu zakup zapasu części podlegających normalnemu zużyciu dla utrzymania ciągłości pracy Produktów. Odpowiednia lista sugerowanych części zostanie przesłana Kupującemu na jego życzenie.
 • Dla każdego uruchomienia Produktów obowiązek i koszt oceny zgodności, wzorcowania, legalizacji, kalibracji wag spoczywa na Kupującym.
 • Zmiana właściciela Produktów w okresie gwarancji wymaga uprzedniego zgłoszenia do Sprzedawcy oraz zawarcia porozumienia określającego w szczególności wynagrodzenie należne Sprzedawcy z tego tytułu. Rozporządzenie przez Kupującego Produktami przed podpisaniem porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje automatyczną utratą gwarancji.

 

 1. SIŁA WYŻSZA.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy, jeżeli jest ona następstwem zdarzeń nadzwyczajnych, będących poza kontrolą Sprzedawcy, a w szczególności aktu prawnego władzy łub siły wyższej.
  • Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści. W szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, mobilizację, braki surowców, braki transportowe, strajki, lock-out.
  • Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu dostawy. W takim przypadku Sprzedawca będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego. Oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy w powyżej wskazanych okolicznościach, może być złożone w terminie 14 dni od dnia planowanej dostawy.

 

 1. ZASADY POUFNOŚCI
 • Wszelkie informacje uzyskane przez Kupującego, w związku z realizacją zawartej ze Sprzedawcą umowy lub przy realizacji dostawy w oparciu o zamówienie Kupującego lub ofertę Sprzedawcy, mogą być wykorzystane tylko w celu ich realizacji. Kupujący będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich wyżej wymienionych informacji. W okresie obowiązywania zawartych ze Sprzedawcą umów oraz w okresie 5 lat po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Kupujący nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją dostaw przez Sprzedawcę, niezależnie od stosunku prawnego na którego podstawie były realizowane.
 • Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z realizacją dostawy pozostają własnością Sprzedawcy i po wygaśnięciu lub rozwiązaniu łączącego Strony stosunku prawnego podlegają bezwzględnemu zwrotowi Sprzedawcy.
 • Kupujący odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników.
 • Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności, współpracy oraz informacji, których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązująceprzepisy prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych OWS lub umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę Stron w sposób skuteczny.
 • Spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Dawidy Bankowe, dnia 2 stycznia 2023 r.